فهرست افرادآقای دکتر بهروز عمرانی
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی

Behruz.omranigmail.com

آقای دکتر حکمت الله ملاصالحی

دانشگاه تهران
msalehiut.ac.ir

آقای دکتر علیرضا ناصری

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
naserilibyahoo.com

آقای دکتر مرتضی حصاری

دانشگاه هنر اصفهان
mhessariaui.ac.ir
خانم دکتر مژگان اسماعیلی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
m.esmaeliricht.ir
آقای دکتر محمدحسن طالبیان
معاونت میراث فرهنگی

h.talebianichto.ir
آقای دکتر یعقوب محمدی‌فر

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
Mohamadifarbasu.ac.ir
آقای دکتر علیرضا انیسی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
anisi61yahoo.co.uk
آقای دکتر محمد مرتضایی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
M_mortezayi2008yahoo.com
آقای دکتر محمود طاووسی

استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس
tavoossimahmoudyahoo.com
آقای دکتر حمید ملکیان


ha_malekianyahoo.com
آقای دکتر سعید غفاری

دانشگاه پیام نور
sghaffaripnu.ac.ir & ghaffari130yahoo.com

Farname Inc.

Science-Based Research Institute; Professional Publisher of Scientific Journals
https://farname-inc.com & https://farname.ir